TIK TO MY

Zapraszamy na szkolenia

w ramach grantu z projektu

„Lekcja:Enter”

Celem projektu jest umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce. Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w tym wyjątkowym działaniu, które jest realizowane obecnie w formie online. 

W ramach grantu TIK TO MY – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań komputerów w Warszawie  (OEIiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), proponuje szkolenia, podczas których uczestnicy „podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych zasobów (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), np. odwrócona lekcja czy webquest”. Nauczyciele informatyki otrzymają wsparcie w realizacji dydaktycznej zagadnień z zakresu rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów, programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych. 

W ramach realizacji grantu planujemy szkolenia następujących grup przedmiotowych: 
  • edukacja wczesnoszkolna 
  • humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
  • matematyczno – przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
  • artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
  • informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Zajęcia grup wczesnoszkolnych, humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i artystycznych odbywają się w podziale na zespoły podstawowe i zaawansowane w stosowaniu technologii cyfrowych w edukacji. Zajęcia dla nauczycieli informatyki planowane są na poziomie podstawowym. 

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie wprowadzania narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania do praktyki dydaktycznej oraz nauczania informatyki zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w projekcie. Wspólnie nadamy nową wartość uczeniu się i nauczaniu. 

Zapraszamy do udziału w konferencji informacyjno – promocyjnej realizowanej w ramach projektu – informacje i zapisy 

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY! 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach osi priorytetowej III – cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISÓW I WARUNKÓW UCZESTNICTWA W
PROJEKCIE –  GRANT TIK TO MY NA  STRONIE:
HTTPS://WWW.OEIIZK.WAW.PL/DZIALALNOSC/PROJEKTY/TIK-TO-MY/GRANT-TIK-TO-MY-ZAPISY-SZKOL/

Strona ogólna projektu: https://lekcjaenter.pl